മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ അപകടത്തില്‍ മരിച്ചു; ഇടിച്ച വാഹനം നിര്‍ത്താതെ പോയി | S V Pradeep | Accident

Watch “മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ അപകടത്തില്‍ മരിച്ചു; ഇടിച്ച വാഹനം നിര്‍ത്താതെ പോയി | S V Pradeep | Accident” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s