ತಿ ಬಾಳ್ಕಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂ ಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ WORD OF GOD | 30-12-2020 By Fr Franklin D’Souza

Watch “ತಿ ಬಾಳ್ಕಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂ ಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ WORD OF GOD | 30-12-2020 By Fr Franklin D’Souza,” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s