ദൈവവചന ആരാധന | 29 DEC | FR JOHN POOVATHANICKAL CMF | തിരുസഭയിൽ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്കായി

Watch “ദൈവവചന ആരാധന | 29 DEC | FR JOHN POOVATHANICKAL CMF | തിരുസഭയിൽ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്കായി” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s