ഇത്രയും ഗുരുതരമായ പിഴവ് മറ്റൊരു വിധിന്യായത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല – Justice Abraham Mathew

Watch “ഇത്രയും ഗുരുതരമായ പിഴവ് മറ്റൊരു വിധിന്യായത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല – Justice Abraham Mathew” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s