നമുക്ക് മക്കൾ എത്ര വേണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കേണ്ടതാര്? സഭയോ, സർക്കാരോ ? – Babu Joseph

Watch “നമുക്ക് മക്കൾ എത്ര വേണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കേണ്ടതാര്? സഭയോ,സർക്കാരോ ? – Babu Joseph” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s