27.01.2021 – பொதுக்காலம் 3ஆம் வாரம் – புதன், திருப்பலி நற்செய்தி ,மறையுரை – Rev.fr.sundar

Watch “27.01.2021 – பொதுக்காலம் 3ஆம் வாரம் – புதன், திருப்பலி நற்செய்தி ,மறையுரை – Rev.fr.sundar” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s