5 മക്കളിൽ 4 പേർ പൗരോഹിത്യത്തിലേക്ക് | Inspirational Testimony | ഇത് കാണാതെ പോകരുത് !

Watch “5 മക്കളിൽ 4 പേർ പൗരോഹിത്യത്തിലേക്ക് | Inspirational Testimony | ഇത് കാണാതെ പോകരുത് !” on YouTube

👌👌5 മക്കളിൽ 4 പേർ പൗരോഹിത്യത്തിലേക്ക്!
പരിശുദ്ധ അമ്മയെ പോലെ ദൈവ തിരുമനസ്സിന് അതെ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞ ഒരമ്മ…
വി. യൗസെപ്പിതാവിനെ പോലെ പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് താങ്ങും തണലുമായി നിന്ന ഒരപ്പൻ…
തരംഗമാകുന്ന ഒരു ഉത്തമ കത്തോലിക്ക കുടുംബം..
ഇത് കാണാതെ പോകരുത്…
SHARE ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ….
https://youtu.be/DMFNL5cqXJ8

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s