വി.യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വർഷത്തിൽ MCBS വൈദീകർ ഒരുക്കുന്ന Online ധ്യാനം

വി.യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വർഷത്തിൽ MCBS വൈദീകർ ഒരുക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ധ്യാനം. ജനുവരി 29, 30 31 ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം 6 മുതൽ 9.15 വരെ. കുടുംബങ്ങളുടെ സംരക്ഷകനായ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ മാധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം.

നിയോഗങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കു. 9900880754.

DAY 1
https://youtu.be/OnmX8ePfHYI


DAY 2
https://youtu.be/MYKjUbySZmU


DAY 3
https://youtu.be/kGFJJPO1kCQ


PLEASE SHARE THIS WITH YOUR FRIENDS AND FAMILY.  GOD BLESS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s