കൂടോത്രത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപെടാൻ ഈ വചനം സഹായിക്കും I RHEMA © rhemafrboscoofficial EPISODE 684

കൂടോത്രത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപെടാൻ ഈ വചനം സഹായിക്കും I RHEMA © rhemafrboscoofficial EPISODE 684

#frboscoofficialcarmelmedia​ #rhemafrboscoofficial​
Podcasts Available -Soon

 

*VLOG Details*

Vlog: കൂടോത്രത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപെടാൻ ഈ വചനം സഹായിക്കും I RHEMA © rhemafrboscoofficial EPISODE 684
Location : ANGAMALY/Karukutty
Shot Date : FEB 5 2021
Concept : TALK | BIBLE STUDY
Support : RHEMAFRBOSCOOFFICIAL
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
*Socially Yours*

Facebook : https://www.facebook.com/bosconjaliath​
Instagram : https://www.instagram.com/bosconjaliath​
Youtube : https://www.youtube.com/frboscooffoci…​
Youtube : https://www.youtube.com/rhemafrboscoo…​
Official Email: carmelmedias@gmail.com
Whatsapp (Only): 9846218133
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
*Credits*

Track:
Music provided by: NoCopyrightSounds.
Watch: https://www.youtube.com/watch?v=dVWlx…​
Free Download / Stream:https://soundcloud.com/NoCopyrightSounds​
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
*Gears Used*

Shot In : SONY NX5R | Samsung A9
Microphone : SONY
Tripod(s):

Machine : iMac (Retina 5K, 27-inch, 2019)
Software : FCP | Adobe Premiere | Adobe Photoshop | Adobe Audition | Adobe Illustrator I DaVinci Resolve16 I Adobe After Effects
Others : Brain, Voice, Me
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
©www.carmelmedia.com
© 2020 RHEMA Fr. Bosco Official.
The copyright of this video is owned by RHEMA Fr. Bosco Official
Downloading, duplicating and re-uploading will be considered as copyright infringement.
#RHEMA​ Fr. Bosco Official latest #rhemafrboscoofficial​#Fr​.Bosco Njaliath #Carmelmedia

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s