മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം Psalm 03: 01​​-08 by Fr. Jerin Valiyaparambil mcbs

മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം Psalm 03: 01​​-08 by Fr. Jerin Valiyaparambil mcbs

Song : Psalm 03:01​​-08
Singer : Fr. Jerin Valiyaparambil mcbs
Vox Recording and Video Editing by Fr. Xavier Kunnumpuram mcbs
Published by Tone of Christ Media

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s