Uncategorized

ಸೊಮ್ಯಾಚೊ ದಿವೊ ಪೆಟವ್ಯಾಂ, ದೆಂವ್ಚಾರಾಚೊ ಅಂಧ್ಕಾರ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ಯಾಂ Konkani Sermon by Rev. Fr Melwyn Noronha

Watch “ಸೊಮ್ಯಾಚೊ ದಿವೊ ಪೆಟವ್ಯಾಂ, ದೆಂವ್ಚಾರಾಚೊ ಅಂಧ್ಕಾರ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ಯಾಂ Konkani Sermon by Rev. Fr Melwyn Noronha” on YouTube

Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s