പാലകന്‍ / ST. JOSEPH I WILSON PIRAVOM / FR. THOMAS PATTATHILCHIRA CMF / FR. ROBIN MUTHUMARATHIL CMF

പാലകന്‍ I ST. JOSEPH I WILSON PIRAVOM I FR. THOMAS PATTATHILCHIRA CMF I FR. ROBIN MUTHUMARATHIL CMF

CMF MEDIA

With the Apostolic Letter “Patris corde” (“With a Father’s Heart”), Pope Francis recalls the 150th anniversary of the declaration of Saint Joseph as Patron of the Universal Church. To mark the occasion, the Holy Father has proclaimed a “Year of Saint Joseph” from, 8 December 2020, to 8 December 2021. During this occassion Claretian Fathers presents a special song dedicated to St. Joseph.

തിരുക്കുടുംബത്തിൻ്റെ നാഥനും, തിരുസഭയുടെ മദ്ധ്യസ്ഥനുമായ വി.യൗസേപ്പിൻ്റെ സ്തുതിക്കായി സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ ഭക്തിഗാനം.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s