15.03.2021- தவக்காலம் 4ஆம் வாரம் – திங்கள் – திருப்பலி நற்செய்தி, மறையுரை- Rev. fr. sundar

Watch “15.03.2021- தவக்காலம் 4ஆம் வாரம் – திங்கள் – திருப்பலி நற்செய்தி ,மறையுரை- Rev.fr.sundar” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s