മറ്റുള്ളവരുടെ നേട്ടം നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമോ?

Gurucharanam | ഗുരുചരണം | EPS:474 | Fr. Bobby Jose Kattikad | ShalomTV

Advertisements

ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് ദിവ്യഗുരുവിന്റെ ജീവിതത്തെ തൊട്ടറിയാൻ ഗുരുമൊഴികളുമായി ഗുരുചരണം. #ShalomTV​​​​#Gurucharanam​​​​#Fr_Bobby_Jose_Kattikad​

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s