ഉയിർപ്പ് മൂന്നാം ഞായർ, യോഹ 14 : 1-14 ഐക്യത്തിൽ ഒന്നാകാം, April 18

ഫാ. ജെയിംസ് ചൂരമന

ഉയിർപ്പ് മൂന്നാം ഞായർ, യോഹ 14 : 1-14 … ഐക്യത്തിൽ ഒന്നാകാം

സീറോ മലബാർ വചനവിചിന്തനം, Syro-Malabar Homily, Uyirppu – Moonam Njayar

One thought on “ഉയിർപ്പ് മൂന്നാം ഞായർ, യോഹ 14 : 1-14 ഐക്യത്തിൽ ഒന്നാകാം, April 18

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s