ജോസഫ് ചിന്തകൾ

പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തോടൊപ്പമുള്ള യൗസേപ്പിതാവിൻ്റെ ചിത്രം

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 129

പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തോടൊപ്പമുള്ള യൗസേപ്പിതാവിൻ്റെ ചിത്രം


പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തോടൊപ്പമുള്ള യൗസേപ്പിതാവിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ജോസഫ് ചിന്തയുടെ ആധാരം. പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏകദേശം 1727-ാം ആണ്ടിൽ ഇറ്റാലിയൻ ചിത്രകാരനായ ജൊവാന്നി അന്തോനിയോ പെല്ലെഗ്രീനി വരച്ച ഓയിൽ പെയിൻ്റിങ്ങാണ് The Holy Trinity with Saints Joseph and Francesco di Paola. ഈ ചിത്രത്തിൽ പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തെ പരമ്പരാഗത പാശ്ചാത്യ ചിന്താധാര പോലെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, പുത്രൻ കുരിശുമായി പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിനു ഒരു പ്രാവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും ഇടയിൽ സ്ഥാനം നൽകിയിരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിനോ ഉണ്ണീശോയ്ക്കോ ഈ ചിത്രത്തിൽ സ്ഥാനമില്ല. ഫ്രാഞ്ചെസ്കോ ദി പൗള എന്ന വിശുദ്ധൻ മുട്ടുകുത്തി നിന്നു പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ യൗസേപ്പിതാവിനെ സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവിൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ ഭൂമിയിലെ വളർത്തു പിതാവായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവിൻ്റെ ഭൂമിയിലെ പ്രതിനിധിയായി യൗസേപ്പിനെ ഈ ചിത്രത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണീശോയുടെ ഭൂമിയിലെ കാവൽക്കാരൻ എന്നതിനപ്പുറം സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ശക്തനും വിശ്വസ്തനുമായ ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥനായി
അന്തോനിയോ വരച്ചിക്കുന്നു.

പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തോടുള്ള യൗസേപ്പിതാവിൻ്റെ ബന്ധത്തെയും ഇതു വരച്ചുകാട്ടുന്നു. യൗസേപ്പ് ദൈവ പിതാവിൻ്റെ പ്രതിനിധിയും ദൈവപുത്രൻ്റെ വളർത്തു പിതാവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നേഹിതനുമാണ്. ഈ ശക്തനായ മദ്ധ്യസ്ഥനെ നമുക്കും മറക്കാതിരിക്കാം..


ഫാ. ജയ്സൺ കുന്നേൽ mcbs

Advertisements

Author of the Content: Fr. Jaison Kunnel MCBS, Ludwig-Maximilians-Universität München
Source: – Official Facebook Page: https://www.facebook.com/jaison.alex.16/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s