കേരളത്തിൽ കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗം, ജാഗ്രതാ അല്ല, അതീവ ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത്

കേരളത്തിൽ കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗം, ജാഗ്രതാ അല്ല, അതീവജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത്.

One thought on “കേരളത്തിൽ കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗം, ജാഗ്രതാ അല്ല, അതീവ ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത്

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s