ഐ എസിന്റെ തോക്കിൻമുനയിൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഒരു ക്രൈസ്തവൻ കൂടി | Shekinah Television

ഐ എസിന്റെ തോക്കിൻമുനയിൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഒരു ക്രൈസ്തവൻ കൂടി | Shekinah Television

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s