തീവ്രവാദികളാല്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട കന്യാസ്ത്രീയുടെ ജീവിതകഥ ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിമിലൂടെ പറഞ്ഞ് MSMI സന്യാസിനിമാര്‍

തീവ്രവാദികളാല്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട കന്യാസ്ത്രീയുടെ ജീവിതകഥ ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിമിലൂടെ പറഞ്ഞ് MSMI സന്യാസിനിമാര്‍

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s