ജോസഫ് ചിന്തകൾ

ജോസഫ്: ദൈവപുത്രനു ആഹാരം നൽകാൻ ഭൂമിയിൽ അധ്വാനിച്ചൻ

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 137

ജോസഫ്: ദൈവപുത്രനു ആഹാരം നൽകാൻ ഭൂമിയിൽ അധ്വാനിച്ചൻ

 
ദൈവപുത്രനു ആഹാരം നൽകാൻ ഭൂമിയിൽ അധ്വാനിച്ച മനുഷ്യൻ്റെ പേരാണ് യൗസേപ്പ്. നസറത്തിലെ തിരുക്കുംബത്തിൽ ഈശോയ്ക്കും പരിശുദ്ധ മറിയത്തിനും ആഹാരത്തിനുള്ള വക സമ്പാദിക്കാനായി യൗസേപ്പിതാവ് അധ്വാനിച്ചു. ഈ സുന്ദര ഭാഗ്യം കൈവന്ന അതുല്യ വിശുദ്ധനാണ് നസറത്തിലെ യൗസേപ്പ്.
 
ഹോളിക്രോസ് സന്യാസസഭയുടെ സ്ഥാപകൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ബേസിൽ മോറെ (Basil Moreau ) ഈക്കാര്യത്തെപ്പറ്റി യൗസേപ്പിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു വചന സന്ദേശത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു: ” രക്ഷകൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിലും കഷ്ടപ്പാടിലും വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ് തൻ്റെ രക്ഷാകർതൃത്വം സ്വീകരിച്ചു. ഈശോയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു, ഹൃദയത്തിലെ സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തി, ഒരു പിതാവിനടുത്ത കടമകൾ നിർവ്വഹിച്ചു. ഈശോയ്ക്കു വേണ്ട ആഹാരം കൊണ്ടുവന്നതും അവൻ്റെ വിശുദ്ധ ശരീരം വളരാൻ അവസരമൊരിക്കിയതും യൗസേപ്പിതാവാണ്. ദൈവ പിതാവ് ഈശോയ്ക്കു ദൈവത്വം നൽകി. മറിയം അവനു പിറക്കാൻ വാസസ്ഥലമായി, യാസേപ്പ് അവൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു. അവൻ ഒരു മനഷ്യൻ മാത്രമായിരുന്നിട്ടും ദൈനംദിന അധ്വാനത്താൽ ദൈവത്തിനു വസ്ത്രം നൽകാനും ഭക്ഷണം നൽകാനും സാധിച്ചു. “
 
യൗസേപ്പിതാവ് ദൈവപുത്രനു ഭക്ഷണം നൽകാൻ ഭൂമിയിൽ അധ്വാനിച്ചെങ്കിൽ, അവൻ്റെ ഭക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു വളർന്ന ദൈവപുത്രൻ ലോകത്തിനു ജീവൻ നൽകാൻ സ്വശരീരം ഭക്ഷണമായി നൽകി. ആ ഭക്ഷണം (വിശുദ്ധ കുർബാന ) സ്വീകരിച്ച് സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി നമ്മുടെ തീർത്ഥയാത്ര തുടരാം.
 
ഫാ. ജയ്സൺ കുന്നേൽ mcbs
Advertisements

Author of the Content: Fr. Jaison Kunnel MCBS, Ludwig-Maximilians-Universität München
Source: – Official Facebook Page: https://www.facebook.com/jaison.alex.16/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s