മരണമെൻ കൈപിടിച്ച് Maranamen Kaipidichu… Kester

മരണം കൈപിടിച്ചൊരു സ്വർഗീയ യാത്ര…
കെസ്റ്റർ ആലപിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ ഗാനം

Song Link : https://youtu.be/zKS1nt6zaNw
മരണത്തിന്റെ തീവ്ര അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ മനസ്സിന്റെ മരണാനുഭവക്കാഴ്ചകൾ… സ്വർഗീയ ദർശനങ്ങൾ…
ഞാനും നീയും ഏതു നിമിഷവും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട മരണമെന്ന ജീവിത സത്യത്തിൽ മനസ്സുപതറാതെ കരുത്തരായി മുന്നോട്ടു നീങ്ങുവാൻ ഈ ഗാനം പ്രചോദനമാകട്ടെ….
Song Link : https://youtu.be/zKS1nt6zaNw

Lyrics : James Kunnumpuram
Music : Edwin Karikkampillil
Singer : Kester
Chorus: Sneha and Sonya
Audio – Visual Direction & Editing :Fr. Xavier Kunnumpuram mcbs
Orchestration and Mixing : Pradeep Tom
Voice Recording :Lal Studio, EKM
Published by Tone of Christ Media
Production : JMJ CANADA INC
Song Link : https://youtu.be/zKS1nt6zaNw

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s