ತುಮಿ ಮಾಕಾ ಎಕ್ಸುರೊ ಸಾಂಡುನ್ ವೆತೆಲ್ಯಾತ್… WORD OF GOD IN KONKANI 17-5-2021 By Rev Fr Franklin D’Souza

Watch “ತುಮಿ ಮಾಕಾ ಎಕ್ಸುರೊ ಸಾಂಡುನ್ ವೆತೆಲ್ಯಾತ್… WORD OF GOD IN KONKANI 17-5-2021 By Rev Fr Franklin D’Souza” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s