20.05.2021 – பாஸ்கா 7ஆம் வாரம் – வியாழன் | திருப்பலி நற்செய்தி, மறையுரை- Rev.fr.Sundar

Watch “20.05.2021 – பாஸ்கா 7ஆம் வாரம் – வியாழன் | திருப்பலி நற்செய்தி ,மறையுரை- Rev.fr.Sundar” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s