28 വർഷമായി പോട്ട ആശ്രമത്തിൽ ഗാനശുശ്രൂഷയിലൂടെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ടോമി ഷൈല ദമ്പതികൾ…

Watch “28 വർഷമായി പോട്ട ആശ്രമത്തിൽ ഗാനശുശ്രൂഷയിലൂടെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ടോമി ഷൈല ദമ്പതികൾ…” on YouTube

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s