ജോസഫിൻ്റെ പക്കൽ പോകാൻ മടിക്കരുതേ

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 212

ജോസഫിൻ്റെ പക്കൽ പോകാൻ മടിക്കരുതേ…

 

വിശുദ്ധ അൽഫോൻസ് ലിഗോരിയുടെ St. Alphonsus Liguori (1696-1787) ഒരു ദിവ്യ ആഹ്വാനമാണ് ഇന്നത്തെ ജോസഫ് ചിന്ത.
 
ജോസഫിൻ്റെ പക്കൽ പോവുക അവൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നതു ചെയ്യുക
 
ജോസഫിൻ്റെ പക്കൽ പോവുക ഈശോയും മാതാവും അവനെ അനുസരിച്ചതു പോലെ നീയും അനുസരിക്കുക
 
ജോസഫിൻ്റെ പക്കൽ പോവുക, അവനോടു സംസാരിക്കുക ഈശോയും മാതാവും അവനോട് സംസാരിച്ചതു പോലെ
 
ജോസഫിൻ്റെ പക്കൽ പോവുക, അവനോടു അഭിപ്രായം ആരായുക ഈശോയും മാതാവും അവനോട് അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞതു പോലെ
 
ജോസഫിൻ്റെ പക്കൽ പോവുക, അവനെ ബഹുമാനിക്കുക ഈശോയും മാതാവും അവനെ ബഹുമാനിച്ചതു പോലെ
 
ജോസഫിൻ്റെ പക്കൽ പോവുക, അവനോടു നന്ദിയുള്ളവനാവുക ഈശോയും മാതാവും അവനോട് നന്ദി കാണിച്ചതു പോലെ
 
ജോസഫിൻ്റെ പക്കൽ പോവുക, അവനെ സ്നേഹിക്കുക ഈശോയും മാതാവും അവനെ ഇപ്പോഴും അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നതു പോലെ..
 
ഫാ. ജയ്സൺ കുന്നേൽ mcbs
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s