ആരാണ് ഫാ സ്റ്റാൻ സ്വാമി ? | FR STAN SWAMY A JESUIT PRIEST | A TRIBUTE FROM THE Dpt. of CATECHESIS

ആരാണ് ഫാ സ്റ്റാൻ സ്വാമി ? | FR STAN SWAMY A JESUIT PRIEST | A TRIBUTE FROM THE Dpt. of CATECHESIS

Advertisements

Presented by Catechism Department, Ernakulam-Angamaly Archdiocese

Director – Rev. Dr. Peter Kannampuzha
Asst. Director – Fr. Dibin Meembathanathu
Host – Rev. Fr Dr Binoy Pichalakkattu SJ
Director, Loyola Institute of Peace and International relations
Managing Editor, Ezhuthu Magazine, Pax Lumina
Coordinator, Peace and Reconciliation Network,
Jesuit Conference of South Asia
Camera: Fr Stephen & Bro Antony
Editing: Mr. Jomon Jose

Advertisements
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s