വിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയിൽ ഭക്ത്യദരപൂർവ്വം പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന 77 കൃപകളും ഫലങ്ങളും

#വിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയിൽ ഭക്ത്യദരപൂർവ്വം പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന 77 കൃപകളും ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ധ്യാനിച്ചാലോ?

🌾🌾🍇🍇🌾🌾🍇🍇🌾🌾🍇🍇🌾🌾🍇

1. പിതാവായ ദൈവം അവിടുത്തെ പ്രിയപുത്രനെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും നിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി ഭൂമിയിലേയ്ക്കയയ്ക്കുന്നു.

2. നിനക്കു വേണ്ടി പരിശുദ്ധത്മാവ് അപ്പവും, വീഞ്ഞും ക്രിസ്തുവിന്റെ യത്ഥാർത്ഥ ശരീരവും രക്തവുമാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു.

3. പുത്രനായ ദൈവം നിനക്കായി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നും, താണിറങ്ങിവന്ന് തിരുവോസ്തിയിൻ സ്വയം മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന.

4. അവിടുന്ന് സ്വയം ശൂന്യവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഓസ്തിയുടെ ഓരോ പരമാണുവിലും സന്നിഹിതാനാവുന്നു.

5. നിന്റെ രക്ഷാർത്ഥം അവിടുന്ന് അവതാരത്തിന്റെ രക്ഷാകരഹസ്യം. നവീകരിക്കുന്നു.

6.ഓരോബലിയർപ്പണത്തിലും, നിന്റെ പരിത്രാണത്തിനായി, അവിടന്ന് നിഗൂഡത്മകമായി പിറന്നു വീഴുന്നു.

7. ഭുമിയിൽ നിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി അവിടുന്നു ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ കർമ്മങ്ങളും അവിടുന്ന് അൾത്താരയിൽ വിണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു.

8. അവിടുത്തെ കയ്പേറിയ പീഡാനുഭവം ഓരോ ബലിയിലും നവീകരിക്കപ്പെടുന്നത് പങ്കെടുക്കുന്ന നിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി ആണ്.

9. അവിടുന്ന് രഹസ്യാത്മകമായി തിരുമരണം നവീകരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ അമൂല്യ ജീവൻ നിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

10. നിനക്കുവേണ്ടി ക്രിസ്തു അവിടുത്തെ വിലതീരാത്ത തിരുരക്തം നിഗുഡാത്മകമായി ചിന്തി ദൈവ പിതാവിന് സമർപ്പിക്കുന്നു.

11. ഓരോ ബലിയിലും അവിടുന്ന് അമൂല്യരക്തം നിന്റെ ആത്മാവിൽ തളിച്ച് എല്ലാ പാപക്കറകളിൽ നിന്നും അതിനെ ശുദ്ധികരിക്കുന്നു.

12. ക്രിസ്തു നിനക്കു വേണ്ടി സ്വയം ഒരു യഥാർത്ഥ ദഹനബലിയായി അർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അർഹിക്കുന്ന ആദരം ദൈവപിതാവിനു സമർപ്പിക്കുന്നു.

13. ദൈവത്തിന് അർഹമായ മഹത്വം കൊടുക്കുന്നതിൽ നിനക്കു വന്ന വീഴ്ചകൾക്കു പരിഹാരം ചെയ്യാൻ ബലിയർപ്പണം ഉതകുന്നു.

14. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നി കാണിച്ച ഉപേക്ഷകൾക്കു പരിഹാരമായി, നിനക്കു വേണ്ടി അവിടുന്ന് ഒരു പുകഴ്‌ചയുടെ ബലിയായി സ്വയം ദൈവപിതാവിനു സമർപ്പിക്കുന്നു.

15.ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നതുവഴി, മാലഖമാർ അവിടുത്തേയ്ക്കർപ്പിക്കുന്നതിലും മഹനീയമായ സ്തുതിയാണ് നാം അർപ്പിക്കുന്നത്.

16. നന്ദി പ്രകാശനത്തിന്റെ ഒരു പരിപൂർണ്ണബലിയായി ക്രിസ്തു സ്വയം നമുക്കായി ദൈവപിതാവി തർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പിതാവിനു നന്ദികരേറ്റുന്നതിൽ വന്ന വീഴ്ചകൾക്കു പരിഹാരമാകുന്നു.

17. ക്രിസ്തുവിന്റെ നന്ദി പ്രകാശനത്തിന്റെ ബലി സമർപ്പിക്കുന്നതു വഴി, ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദാനങ്ങളും, ആനുകൂല്യങ്ങളും വേണ്ടവിധത്തിൽ അംഗീകരിക്കുകയണ് നാം ചെയ്യുന്നത്.

18 സർവ്വശക്തനായ ഒരു ബലി വസ്തുവായി ക്രിസ്തുസ്വയം ദൈവപിതാവിനർപ്പിക്കുന്നതു വഴി പാപം മൂലം അകന്നുപോയ നമ്മെ പിതാവുമായി അനുരഞ്പ്പിക്കുന്നു.

19. നാം ആവർത്തിക്കുകയില്ല എന്നു ദൃഡനിശ്ചയം ചെയ്ത…………………………… പാപങ്ങൾ, ക്രിസ്തു അവിടുത്തെ ബലിയർപ്പണത്തിലൂടെ മോചിക്കുന്നു.

20. ഉപേക്ഷയാൽ വന്നു പോയ പാപങ്ങൾ ചേയ്യേണ്ടിയിരുന്നതും, എന്നാൽ ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞതുമായ നന്മകൾമൂലമുള്ള പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാൻ നിനക്കവസരമൊരുക്കന്നു.

21. നമ്മുടെ നന്മപ്രവർത്തികളിൽ വന്നു പോയ പലവിധത്തിലുള്ള ന്യൂനതകൾ (പൊങ്ങച്ചം മുതലായവ)ക്രിസ്തു നീക്കം ചെയ്യുന്നു.

22.നമുക്കു തന്നെ അജ്ഞാതമായതും, കുമ്പസാരത്തിൽ പറയാൻ മറന്നു പോയതുമായ പാപങ്ങൾ ക്രിസ്തു ക്ഷമിക്കുന്നു.

23. ഭാഗികമായെങ്കിലും നമ്മുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും,ലംഘനങ്ങളും ക്ഷമിക്കപ്പെടാൻ ക്രിസ്തുസ്വയം ബലിയായായി മാറുന്നു.

24. ഏറ്റവും കഠിനമായ പ്രായശ്ചിത്ത പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പാപപ്പൊറുതി ഓരോ ബലിയർപ്പണത്തിലൂടെയും ലഭിക്കുന്നു.

25.വി.കുർബ്ബാനയുടെ സമയത്ത് ക്രിസ്തു അവിടുത്തെയോഗ്യതയുടെ ഒരു ഭാഗം തമ്മിർ ചൊരിയുന്നുണ്ട് അതു നമ്മുക്ക് ദൈവ പിതാവിന് സമർപ്പിച്ച് പാപമോചനം നേടാവുന്നതാണ്.

26. കുരിശിൽ കിടന്നു കൊണ്ട് ശത്രുക്കൾക്കായി അവിടുന്ന് മാദ്ധ്യസ്ഥം വഹിച്ച അതേ ത്രിവതയോടുകൂടെ, ക്രിസ്തു നമുക്കായി, അത്യന്തം ഫലവത്തായ ഒരു സമാധനയാഗമായി സ്വയം അർപ്പിക്കുന്നു.

27. പിഡാനുഭവ വേളയിൻക്രിസ്തുവിന്റെ സിരകളിൽ നിന്നും ഒഴുകിയിറങ്ങിയ രക്തത്തുള്ളികളിലൂടെ, എണ്ണം പോലെ അസംഖ്യം വാക്കുകളിലൂടെ അൾത്താരയിലെ അവിടുത്തെതിരു രക്തം നമുക്കായി യാചിക്കുന്നു.

28. അവിടുത്തെ ശരീരത്തിലെ സ്തുത്യർഹമായ ഓരോ മുറിവും, നമുക്കു കരുണ ലഭിക്കാനായി അധരം കാണക്കെ ഉച്ചത്തിക നിലവിളിക്കുന്നു.

29. ബലി വസ്തു കൂടിയായ ക്രിസ്തു നമുക്കായി ചെയ്യുന്ന പരിഹാര പ്രവൃത്തിയുടെ യോഗ്യതയാർ ബലിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നിയോഗങ്ങൾ, അർത്ഥനകൾ മുതലായവ മറ്റവസരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നവയേക്കാൾ വളരേ വേഗം സാധിച്ചു കിട്ടുന്നു.

30. വി. കുർബ്ബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥക്കുന്നതിനേക്കൾ ഊർജ്ജിതമായി മറ്റൊരവസരത്തിലും പ്രാർത്ഥിക്കാനാവില്ല.

31. മേൽപ്പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രിസ്തു നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയോടു ചേർത്ത്അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനയും ദൈവപിതാവിനു സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നതിനാലാണ്.

32. നിന്റെ അവശ്യങ്ങളും നീ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന അപകടങ്ങളും എല്ലാം ക്രിസ്തു ദൈവ പിതാവിന് ബോധിപ്പിക്കന്നു, നിന്റെ നിത്യരക്ഷയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം.

33. ബലിവേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന അസംഖ്യം മാലാഖമാർ നിനക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും യാചിക്കുകയും നിന്റെ എളിയ പ്രാർത്ഥനകൾ ദൈവ സിംഹാസനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കാഴ്ചയണക്കുകയുംചെയ്യുന്നു.

34. പുരോഹിതൻ നിനക്കായാണ് വി.കുർബ്ബാനയർപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ബലിയുടെ യോഗ്യതയാൽ ദുഷ്ടശത്രുവിന് നിന്നെ സമീപിക്കാനാവില്ല.

35. നിനക്കു വേണ്ടിയും, നിന്റെ നിത്യരക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടിയുമാണ് പുരോഹിതൻ ബലിയർപ്പിക്കുന്നത്.

36. നി ഭക്തിതിക്ഷണതയോടെ ബലിയിൽ പങ്കു ചേരുമ്പോൾ ആത്മനാ നീയും ഒരു പുരോഹിതനായി മാറുകയും, നിനക്കും മറ്റുള്ളവർക്കുമായി ബലിയണയ്ക്കാൻ ക്രിസ്തുവിനാൽ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

37. വിശുദ്ധ ബലിയർപ്പിക്കുന്നതു വഴി പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ പരമ പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന് അങ്ങേയറ്റം സ്വീകാര്യമായ കാഴ്ചകളാണ് നീ സമർപ്പിക്കുന്നത്.

38. യഥാർത്ഥ്യത്തിൽ വി.കുർബ്ബാനയിൽനിയർപ്പിക്കുന്ന അതിവിശിഷ്ടമായ കാഴ്ചകളുടെ മൂല്യം, സ്വർഗ്ഗത്തിലേയും ഭൂമിയിലേയും എല്ലാ വസ്തുക്കളും കൂട്ടിച്ചേർത്താലുള്ളേതിനെക്കാളൊക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ്.

39. നീ അർപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച യഥാർത്ഥത്തിൽ വിലമതിക്കാനാവത്തതാണ് സാക്ഷാൽ ദൈവത്തെത്തന്നെയാണ് നീ കാഴ്ചയർപ്പിക്കുന്നത്.

40. ബലിയിലൂടെ തി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് കാരണം അവിടുന്ന് മാത്രമാണ് എല്ലാ മഹത്വങ്ങൾക്കും യോഗ്യൻ.

41. ബലിയർപ്പണം മുഖേന, നീ പരമ പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന് അളവില്ലാത്ത സംപ്രീതി നല്കുന്നു .

42. ക്രിസ്തു അവിടുത്തെത്തന്നെ നിനക്കു തന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ ബലിയർപ്പണം നിന്റെ സ്വന്തം കാഴ്ചയായി നിനക്കു സമർപ്പിക്കാം.

43. യോഗ്യതയോടേ ബലിയിൽ പങ്കു ചേരുമ്പോൾ നീ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ആരാധനയിലാണ് ഏർപ്പെടുന്നത്.

44. ബലിയിൽ പങ്കുചേരുമ്പോൾ നി ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശുദ്ധമനുഷ്യ പ്രകൃ തിയ്ക്ക് ഏറ്റവും പരമമായ ബഹുമാനവും, വിശ്വസ്തമായ ഉപാസനയും അർപ്പിക്കുന്നു.

45. ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡാനുഭവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ പങ്കുപറ്റുവാനുമുള്ള ഏറ്റം നല്ല മാർഗ്ഗം ബലിയർപ്പണമാണ്.

46. പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിനെ വണങ്ങുകയും അതുവഴി അമ്മയുടെ സന്തോഷം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റം ഉദാത്തമായ മാർഗ്ഗം ബലിയർപ്പണമാണ്.

47. മറ്റു പ്രാർത്ഥനകൾ വഴി മാലഖ മാർക്കും വിശുദ്ധർക്കും കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും ബഹുമാനം അവർക്കു കൊടുക്കുന്നതിൽ ബലിയർപ്പണത്തിലുള്ള പങ്കുചേരൽ സഹായിക്കുന്നു.

48. നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ സമ്പുഷ്ടമാക്കാൻ മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങളേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം ബലിയിലുള്ള പങ്കുചേരലാണ്.

49. ഏറ്റവും വിലയുള്ള കാര്യമാണ് ബലിയർപ്പണത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതു വഴിതി ചെയ്യുന്നത്.

50. സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമധ പ്രകടനമാണ് ബലി, അതിന്റെ പ്രതി സമ്മാനം വളരെ വലുതാണ്.

51.തിരുവോസ്തിയുടെയും ,തിരുരക്തത്തിന്റെയും മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തുമ്പോൾ ആരാധനയുടെ ഏറ്റം ഉദാത്തമായ പ്രവൃത്തിയാണ് നി ചെയ്യുന്നത്.

52. നി തിരുവോസ്തിയെ ആദരപൂർവ്വം നോക്കുന്ന ഓരോ പ്രവശ്യവും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിനക്കായി നിക്ഷേപങ്ങൾ കരുതി വയ്ക്കപ്പെടുന്നു.

53. അനുതാപത്തോടെ നി മാറത്തടിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഓരോ പ്രാവശ്യവും നിന്റെ ചില പാപങ്ങൾ പോലും പൊറുക്കപ്പെടുന്നു.

54. നീ കൊടിയ പാപവസ്ഥയിൽ ആണെങ്കിൽ വി.കുർബ്ബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിനക്കു മാനസാന്തരത്തിനുള്ള കൃപ തരുന്നു.

55. നി കൃപവസ്ഥയിലാണ് ബലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ദൈവം പവിത്രികരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ കൃപ നിന്നിൽ വർദ്ധിച്ച അളവിൽ വർഷിക്കുന്നു.

56. വി.കുർബ്ബാന സമയത്ത്, നിനക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുശരീരവും, പാനം ചെയ്യുവാൻ അവിടുത്തെ തിരുരക്തവും ലഭിക്കുന്നു.

57. നിനക്ക് വി.കുർബ്ബാനയിൽ, കൂദാശയുടെ പുറംചട്ടയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവി നെ, സ്വന്തം നേതൃങ്ങളാൽ ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ, അവിടുത്തെ ദൃഷ്ടി നിന്നിൽ പതിയാനും ഇടയാവുന്നു.

58. ബലിയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് പുരോഹിതന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നു.ഈ അനുഗ്രഹം സ്വർഗ്ഗത്തിലിരുന്ന കൊണ്ട് ഈശോ സ്ഥിരികരിക്കുന്നു.

59. വി.കുർബ്ബാനയിലുള്ള നിന്റെ സ്ഥിരമായ പങ്കുചേരൽ ശാരീരകവും ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാവിക്കുവാൻ നിനക്കിടയാകുന്നു.

60. ഇതിനൊക്കെ പുറമേ സംഭവിക്കാമായിരുന്ന പല ദൗർഭാഗ്യങ്ങളിൽനിന്നു നീ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.

61. നിനക്ക്, നിന്നെ കീഴ്‌പ്പെടുത്തുമായിരുന്ന പ്രലോഭനങ്ങളെ ചെറുക്കുവാനുള്ള ശക്തി ലഭ്യമാകുന്നു.

62. വി.കുർബ്ബാനയിൽ നിരന്തരം പങ്കെടുക്കുന്നതു വഴി നിനക്ക്, ഒരു നല്ല മരണത്തിനുളള കൃപ ലഭിക്കുന്നു.

63. വി.കുർബ്ബാനയോട് നീ പ്രദർശിപ്പിച്ച സ്നേഹം നിനക്ക് മരണക്കിടക്കയിൽ മാലഖമാരുടെയും വിശുദ്ധരുടെയും തുണ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു.

64. നീ പങ്കെടുക്കുന്ന ബലികളുടെ സ്മരണ തന്നെ മരണ വേളയിൻ നിനക്ക് ഇമ്പമാർന്ന ഒരു സ്വാന്ത്വനമായിരിക്കുകയും, ദൈവീകകരുണയിലുള്ള നിന്റെ വിശ്വാസം ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും..

65 നി വിധി ദിവസത്തിൽ, നീതിനിഷ്ഠയുള്ള വിധിയാളന്റെ സന്നിധിയിലെത്തുമ്പോൾ, നിരന്തരമായി നി പങ്കെടുത്ത ബലികൾ വിസ്മരിക്കപെടുകയില്ല. അത് അവിടുത്തെ നീതിയെ കരുണയാൽ മയപ്പെടുത്തും.

66. ദിവ്യബലിയിൽ നിരന്തരമായി പങ്കെടുക്കുകയും അതുവഴി പാപങ്ങൾക്കു പരിഹാരം അനുഷ്ഠിക്കുകയും
ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നി ദീർഘമായ കഷ്ട്തയേ്റി ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലം ഒരു പരിധി വരെ ഭയപ്പെടേണ്ട.

67. ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തെ സഹനങ്ങളുടെ വേദനയും യാതനകളും കുറവു ചെയ്യാൻ നീ ഭക്തിപൂർവ്വം പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വി.കുർബ്ബാനയ്ക്ക്, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഏതൊരു പ്രായശ്ചിത്ത പ്രവൃത്തിയേക്കാളും കൂടുതൽ ശക്തിയുണ്ട്.

68. നിന്റെ ജീവിതകാലത്ത്, നീ പങ്കെടുത്ത ഒരു വി.കുർബ്ബാന, മരിച്ചതിനു ശേഷം നിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം അർപ്പിക്കുന്ന അനേകം കുർബ്ബാനയേക്കാൾ കൂടുതൽ നിനക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യും.

69. നിരന്തരമായി ബലിയിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നത്. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിനക്ക് നിത്യം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമുന്നതമായ സ്ഥാനം ഉറപ്പു നൽകുന്നു.

70. അതിനുപുറമേ നീ ഭൂമിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ കുർബ്ബാനയും സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ള നിന്റെ സന്തോഷം വർദ്ധിപ്പിക്കും.

71. ബന്ധുക്കൾക്കും സ്നേഹിതർക്കും വേണ്ടി നി അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു വി.കുർബ്ബാന, അവർക്കു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന മറ്റനവധി പ്രാർത്ഥനകളേക്കാൾ ഫലവത്താണ്.

72. നിന്റെ അഭ്യുദയകാംഷികൾക്കും ഉപകാരികൾക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകാൻ അവരുടെ നിയോഗങ്ങൾക്കായി ബലിയർപ്പിച്ചാൽ മതി.

73 രോഗികൾക്കും കഷ്ടതയനുഭവിക്കുന്നവർക്കും, മരിക്കുന്നവർക്കും, നിനക്കു കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആശ്വാസം, അവർക്കു വേണ്ടി വി.കുർബ്ബാന അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.

74.വി.കുർബ്ബാന വഴി പാപികൾക്ക് മാനസാന്തരത്തിന്റെ കൃപ ലഭിക്കുവാൻ നിനക്കവരെ സഹായിക്കാം.

75. ഇതുവഴി നിനക്ക് എല്ലാ വിശ്വസ്തരായ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും, രക്ഷാകരവും പ്രയോജനകരവുമായ കൃപകൾ സമ്പാദിക്കാം.

76. അതിനു പുറമേ ശുദ്ധീകരണത്മാക്കൾക്ക് വി.കുർബ്ബാനവഴി അനല്പമായ ആശ്വാസം തേടിക്കൊടുക്കാൻ നിനക്കാവും.

77. നിനക്ക് നിന്റെ മരിച്ചു പോയ ബന്ധുക്കൾക്കോ സുഹ്യത്തുക്കൾക്കോ വേണ്ടി ബലിയർപ്പിക്കാൻ നിർവാഹമില്ലായെങ്കിൽ അവർക്കു വേണ്ടി കുർബ്ബാനയർപ്പിച്ച് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത് അവർക്ക് സഹനത്തിന്റെ തീച്ചൂളയിൽനിന്ന് മോചനം സാധ്യമാക്കും.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s