അന്ന് ഇടതുപക്ഷ കവലപ്രാസംഗികൻ. ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷപ്രഘോഷകൻ. ബ്രദർ ചെറിയാൻ കവലക്കൽ

അന്ന് ഇടതുപക്ഷ കവലപ്രാസംഗികൻ. ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷപ്രഘോഷകൻ. ബ്രദർ ചെറിയാൻ കവലക്കൽ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s