പാലാ രൂപതയുടെ തീരുമാനങ്ങളെ ഓർത്ത് വിലപിക്കുന്നവരോടും അവരെ പിന്താങ്ങുന്ന മാധ്യമങ്ങളോടും| Pala Diocese

പാലാ രൂപതയുടെ തീരുമാനങ്ങളെ ഓർത്ത് വിലപിക്കുന്നവരോടും അവരെ പിന്താങ്ങുന്ന മാധ്യമങ്ങളോടും| Pala Diocese

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s