നാദിർഷായോട് ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ പൊതുവികാരം വ്യക്തമാക്കി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത്…

നാദിർഷായോട് ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ പൊതുവികാരം വ്യക്തമാക്കി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത്…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s