മാർ പോൾ ആലപ്പാട്ട് പിതാവ് വി. കുർബാനമദ്ധ്യേ നല്കിയ മനോഹരമായ വിശദീകരണം

അഭിവന്ദ്യ മാർ പോൾ ആലപ്പാട്ട് പിതാവ് സിറോ മലബാർ സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക രീതിയിൽ സിനഡ് തീരുമാനം അനുസരിച്ചും മാർപാപ്പയുടെ ആഹ്വാനം അനുസരിച്ചുള്ള കുർബാന അർപ്പിക്കുന്ന രീതിയെ പറ്റിയും വി. കുർബാനമദ്ധ്യേ നല്കിയ മനോഹരമായ വിശദീകരണം…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s