നുണയനായ പ്രലോഭകൻ്റെ വലയിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ യുവതി യുവാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക | Fr. Dominic Valanmanal

നുണയനായ പ്രലോഭകൻ്റെ വലയിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ യുവതി യുവാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക | Fr. Dominic Valanmanal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s