സിനിമക്ക് ‘ഈശോ’ എന്ന പേര്. തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുക. നാദിർഷയോട് K.C.B.C | Shekinah News

Nelsapy

സിനിമക്ക് ‘ഈശോ’ എന്ന പേര്. തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുക. നാദിർഷയോട് K.C.B.C | Shekinah News

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s