ആലുവയിലെ നാടകം ആവര്‍ത്തിക്കരുത്. കര്‍ത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തെ വീണ്ടും കുത്തിപ്പിളര്‍ക്കരുത് | Shekinah

ആലുവയിലെ നാടകം ആവര്‍ത്തിക്കരുത്. കര്‍ത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തെ വീണ്ടും കുത്തിപ്പിളര്‍ക്കരുത് | Shekinah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s