നന്നായി പൊരുതി നല്ല ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയ ജോയ്കുട്ടി ബ്രദറിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ | Br Joykutty | Shekinah

നന്നായി പൊരുതി നല്ല ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയ ജോയ്കുട്ടി ബ്രദറിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ | Br Joykutty | Shekinah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s