ജിഹാദികള്‍ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച കല്ലറങ്ങാട്ട് പിതാവിനെ ചേര്‍ത്ത് പിടിച്ചു യുവരക്തങ്ങള്‍

ജിഹാദികള്‍ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച കല്ലറങ്ങാട്ട് പിതാവിനെ ചേര്‍ത്ത് പിടിച്ചു യുവരക്തങ്ങള്‍

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s