ഇവരിൽ ആരാണ് വർഗ്ഗീയ വാദി ? പാല ബിഷപ്പൊ മറ്റുള്ളവരൊ ? നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക.

ഇവരിൽ ആരാണ് വർഗ്ഗീയ വാദി ? പാല ബിഷപ്പൊ മറ്റുള്ളവരൊ ? നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s