വഞ്ചി സ്ക്വയർ സമരം ആർക്ക് വേണ്ടി ആയിരുന്നു ? ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നല്കി സന്യാസിനിമാർ

വഞ്ചി സ്ക്വയർ സമരം ആർക്ക് വേണ്ടി ആയിരുന്നു ? ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നല്കി സന്യാസിനിമാർ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s