പാല ബിഷപ്പിനെ വിമർശിച്ച ഗൾഫിലെ ‘ ക്രൈസ്തവ പെൺകുട്ടിയോട് ‘. ഒപ്പം കേരള സമൂഹത്തോടും | Shekinah News

പാല ബിഷപ്പിനെ വിമർശിച്ച ഗൾഫിലെ ‘ ക്രൈസ്തവ പെൺകുട്ടിയോട് ‘. ഒപ്പം കേരള സമൂഹത്തോടും | Shekinah News

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s