വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ തിരുനാൾ | നവനാൾ സന്ദേശം – ഫാ ലീരാസ് വർഗ്ഗീസ് | Fr Leeras Vargheese

വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യായുടെ തിരുനാൾ | നവനാൾ സന്ദേശം – ഫാ ലീരാസ് വർഗ്ഗീസ് | Fr Leeras Vargheese

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s