ഇതാ വീണ്ടും പുണ്യാളൻ വന്നു. കല്ലായ ഹൃദയങ്ങളെ മാംസളമാക്കുന്ന വചനവുമായ്

ഇതാ വീണ്ടും പുണ്യാളൻ വന്നു. കല്ലായ ഹൃദയങ്ങളെ മാംസളമാക്കുന്ന വചനവുമായ്

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s