ജോസഫ് ചിന്തകൾ

ആകാശവിതാനങ്ങളെ തൊട്ടവൻ

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 305
ജോസഫ് മഹത്വത്തോടെ ആകാശവിതാനങ്ങളെ തൊട്ടവൻ
 
ഒക്ടോബർ എട്ടാം തീയതി ഇന്ത്യൻ വായു സേനയുടെ (Indian Air Force) ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. 1932 ഒക്ടോബർ മാസം എട്ടാം തീയതി ബ്രിട്ടനിലെ റോയൽ എയർ ഫോഴ്സിനെ സഹായിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ വായുസേന ആരംഭിച്ചു. ഇന്ത്യൻ വായുസേനയുടെ ആപ്തവാക്യം മഹത്വത്തോടെ ആകാശ വിതാനങ്ങളെ തൊടുക (touch the sky with glory) എന്നതാണ്.
ഭൂമിയിൽ സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി തൻ്റെ കടമകളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും നിറവേറ്റിയ യൗസേപ്പിതാവ് മഹത്വത്തോടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൻ്റെ അംഗീകാരത്തിനു പാത്രീഭൂതനായ വ്യക്തിയാണ്. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ തൻ്റെ മഹത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ഭൂമിയിലെ അവൻ്റെ കടമകളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും.
 
സ്വർഗ്ഗരാജ്യം ലക്ഷ്യ വച്ചു കൊണ്ടുള്ളതാകണം നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതവും ദൗത്യവും. ഭൂമിയിലെ ചെറിയ പിടിവാശികളും ദുരഭിമാനവും സ്വാർത്ഥതയും കൈവെടിഞ്ഞാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനു നമുക്കും അർഹരാകാമെന്നു യൗസേപ്പിതാവു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.
 
ഫാ. ജയ്സൺ കുന്നേൽ mcbs
Advertisements
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s