Uncategorized

നന്മ നേരും അമ്മ lyrics Malayam

നന്മ നേരുമമ്മ വിണ്ണിൻ രാജകന്യാ ധന്യാ സർവ്വ വന്ന്യാ  മേരീ ലോക മാതാ

നന്മ നേരും അമ്മ വിണ്ണിൻ രാജകന്യാ ധന്യാ സർവ്വ വന്ദ്യ മേരീ ലോക മാതാകണ്ണിലുണ്ണിയാകും ഉണ്ണിയേശു തൻറെ അമ്മയായ മേരി മേരി ലോകമാത

കണ്ണിലുണ്ണിയാകും ഉണ്ണിയേശു തൻറെ അമ്മയായ മേരി മേരി ലോകമാത

നന്മ നേരും അമ്മ വിണ്ണിൻ രാജകന്യാ ധന്യാ സർവ്വ വന്ദ്യ മേരീ ലോക മാതാമാതാവേ മാതാവേ മന്നിൻ ദീപം നീയെ നീയല്ലോ നീയല്ലോ നിത്യ സ്നേഹ ധാരാ

മാതാവേ മാതാവേ മന്നിൻ ദീപം നീയെ നീയല്ലോ നീയല്ലോ നിത്യ സ്നേഹ ധാരാ

കുംബിൾ നീട്ടും കയ്യിൽ സ്നേഹം തൂകും മാതാ കാരുണ്യാധി മാതാ മേരി ലോക മാതാ

കുംബിൾ നീട്ടും കയ്യിൽ സ്നേഹം തൂകും മാതാ കാരുണ്യാധി മാതാ മേരി ലോക മാതാ

Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s