എൻ്റെ ജീവിതം

ദൈവം വസിക്കുന്ന ഈ സക്രാരിയുടെ കടയ്ക്കല്‍ എന്റെ ജീവിതം മുഴുവന്‍ ചെലവിടാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍ എന്നു ഞാന്‍ ആശിക്കുന്നു.
——————————
വി.എവുജിന്‍ മസ്സേനോ ഞങ്ങളെ അനുദിനം മാനസാന്തരത്തിലേക്കു നയിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“Contemplative Prayer in my opinion is nothing else than a close sharing between friends; it means taking time frequently to be alone with Him who we know loves us.”
– Saint Teresa of Avila❤️

Good Morning…. Have a nice day….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s