ദിവ്യകാരുണ്യം

ദിവ്യകാരുണ്യനാഥനെ സ്നേഹിക്കുക. മരുഭൂവിലെ പച്ചത്തുരുത്താണവൻ. യാത്രികൻ്റെ പാഥേയം. വിശുദ്ധ പേടകമാണവൻ. ഈ ഭൂമിയുടെ സ്വർഗ്ഗവും പറുദീസയും അവൻതന്നെ.
……………………………………..
വി.പീറ്റർ ജൂലിയൻ എയ്മർഡ്

തിരുവോസ്തിയിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“However softly we speak, God is near enough to hear us.”
— Teresa of Avila 🌹

Good Morning… Have a good day…

One thought on “ദിവ്യകാരുണ്യം

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s