രൂപാന്തരം

പത്രോസും യോഹന്നാനും യാക്കോബും താബോറിലെ രൂപന്തരീകരണത്തിനു സാക്ഷികൾ ആയതുപോലെ, സമസ്ത ലോകവും ദിവ്യകാരുണ്യ സന്നിധിയിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു തിളങ്ങും.
വി.അന്നണിമൂസ്

തിരുവോസ്തിയിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“Christ asks for a home in your soul, where he can be at rest with you, where he can talk easily to you, where you and he, alone together, can laugh and be silent and be delighted with one another.”
~ Caryll Houselander 🌹

Good Morning… Have a graceful day…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s