ആനന്ദം

എനിക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ആനന്ദിക്കാൻ ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയോടുള്ള ബന്ധം മാത്രം മതി.
…………………..
വി. ഡൊമിനിക് സാവിയോ

നിത്യജീവൻ നല്കുന്ന അപ്പമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“You are rewarded not according to your work or your time but according to the measure of your love.” ~ St. Catherine of Siena
🌹
Good Morning… Have a blessed Sunday….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s