ദിവ്യകാരുണ്യ വിശ്വാസം

ദിവ്യകാരുണ്യവിശ്വാസം അർപ്പണംകൊണ്ട് ആക്കം കൂട്ടേണ്ടതും ഭക്തി കൊണ്ട് ജ്വലിപ്പിക്കേണ്ടതും എന്തു വില കൊടുത്തും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുമാണ്.
……………….. …………………..
വി. നർചിസ്സൂസ്.

മനുഷ്യമക്കളോടെപ്പം വസിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

To say that I am made in the image of God is to say that love is the reason for my existence, for God is love. Love is my true character. Love is my name.
~ Thomas Merton.❤️
Good Morning… Have a blessed day…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s