നവീകരിച്ച വിശുദ്ധ കുർബാന 🔴 തത്സമയ ദിവ്യബലി | സീറോ മലബാർ സഭ – തൃശൂർ അതിരൂപത | 2021 NOVEMBER 28

നവീകരിച്ച വിശുദ്ധ കുർബാന 🔴 തത്സമയ ദിവ്യബലി | സീറോ മലബാർ സഭ – തൃശൂർ അതിരൂപത | 2021 NOVEMBER 28

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s