ജീവിത സാരാംശം

ദിവ്യകാരുണ്യം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ സത്തയും സാരാംശവുമാണ്.
……………..
വി. ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ പാപ്പ

മനുഷ്യ മക്കളോടെപ്പം വസിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

I will spend my Heaven by doing good on Earth.
St. Theresa of Lisieus🔥

Good Morning…. Have a blessed day..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s